Pornwalee Suksa-ard

ประเทศแคนาดา

แคนาดา (อังกฤษ: Canada)
เป็นประเทศใน
ทวีปอเมริกาเหนือ ติดกับสหรัฐอเมริกา
เป็นประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ทางเหนือมากที่สุดของโลกและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก
ปัจจุบันแคนาดาใช้ระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยถือสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2
แห่งสหราชอาณาจักร
เป็นพระมหากษัตริย์ (หมายเหตุ:
พระองค์เดียวกับพระมหากษัตริย์
สหราชอาณาจักร
แต่โดยรัฐธรรมนูญแล้วถือว่าเป็นคนละตำแหน่ง)


ดินแดนที่เป็นประเทศแคนาดาในปัจจุบันในอดีตมีผู้อยู่อาศัยอยู่แล้วเป็นชนพื้นเมืองหลากหลายกลุ่ม
เมื่อตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 15 นักสำรวจเดินทางชาวอังกฤษและฝรั่งเศสได้เข้ามาสำรวจ
และต่อมาจึงมีการตั้งรกรากขึ้นบนแถบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ในปี ค.ศ.1763
ฝรั่งเศสได้ยอมสูญเสียอาณานิคมเกือบทั้งหมดในทวีปอเมริกาเหนือหลังจากสงครามเจ็ดปี
ในปี ค.ศ.1867 มีการรวมตัวของอาณานิคมของอังกฤษ 3 แห่งขึ้น
และประเทศแคนาดาก็ถือกำเนิดขึ้นในรูปแบบของเขตปกครองสหพันธรัฐ ประกอบด้วย 4 มณฑล
และนี่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเพิ่มจำนวนขึ้นของมณฑลและดินแดนต่างๆ
และกระบวนการได้รับอำนาจปกครองตนเองจาก
สหราชอาณาจักรรัฐบัญญัติแห่งเวสต์มินสเตอร์ในปี ค.ศ.1931
ได้เพิ่มอำนาจปกครองตนเองและเป็นผลให้เกิด
พระราชบัญญัติแคนาดาในปี ค.ศ.1982
ซึ่งมีผลให้แคนาดาตัดขาดจากการขึ้นตรงต่ออำนาจของรัฐสภาอังกฤษ


ประเทศแคนาดา ประกอบด้วยรัฐ 10 รัฐ และดินแดน 3 แห่ง และปกครองในระบอบ
ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่
2
ทรงเป็นพระประมุขสูงสุด แคนาดาเป็นประเทศที่ใช้ภาษาทางการ 2
ภาษาทั้งในระดับประเทศและใน
มณฑลนิวบรันสวิก ภาษาทางการ 2 ภาษานั้นคือ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
แคนาดาเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเป็นประเทศอุตสาหกรรม
มีเศรษฐกิจที่หลากหลาย ซึ่งพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์
และพึ่งพาการค้าขาย
โดยเฉพาะกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่แคนาดามีความสัมพันธ์อันยาวนานและสลับซับซ้อน
Picture

                                                ธงชาติ

ประวัติศาสตร์
ฝรั่งเศสได้เข้ายึดครองแคนาดาฝั่งตะวันออกในปี พ.ศ. 2077 (ค.ศ. 1534) และได้เริ่มตั้งถิ่นฐานในปี พ.ศ.
2147
(ค.ศ. 1604) ปัญหาความขัดแย้งระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษเกิดขึ้นในปี
พ.ศ. 2256 (ค.ศ. 1713)
อันเนื่องจากเหตุผลด้านการประมงและการค้าขนสัตว์
ซึ่งในที่สุดดินแดนแคนาดาก็ตกเป็นของอังกฤษ


ปี
พ.ศ. 2392 (ค.ศ. 1849)
แคนาดาได้รับการยอมรับในสิทธิการปกครองตนเอง และต่อมาปี
พ.ศ. 2410 (ค.ศ. 1867) ได้มีการจัดตั้ง
อาณาจักรแคนาดา (Dominion of Canada)
ในลักษณะของสหพันธรัฐซึ่งประกอบด้วยอัปเปอร์แคนาดา (Upper Canada) และ
โลว์เออร์แคนาดา (Lower Canada) (ได้แก่
ออนแทรีโอควิเบกโนวาสโกเชีย และนิวบรันสวิกในปัจจุบัน)
ซึ่งต่อมาได้ขยายออกไปทางภาคตะวันตกจนถึง
มณฑลบริติชโคลัมเบีย


ปี พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931)
แคนาดาได้รับสถานะเป็นประเทศที่เท่าเทียมกับอังกฤษโดยมีกษัตริย์อังกฤษเป็นพระประมุข
และต่อมาในปี
พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) มณฑลนิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์
ก็ได้เข้าร่วมเป็นรัฐที่สิบของแคนาดา

ภูมิศาสตร์
ที่ตั้ง ทิศเหนือจรดมหาสมุทรอาร์กติก ทิศใต้จรดสหรัฐอเมริกา ทิศตะวันออกจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ทิศตะวันตกจรดมหาสมุทรแปซิฟิก และรัฐอะแลสกาของสหรัฐอเมริกาพื้นที่ 9,976,140 ตารางกิโลเมตร ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก